Haji ka KABUYUTAN Atuh!!: meh Jadi HAJI di Pakuan SORANGAN (I)

Kalam kasundaan no 41

Kecap petingan Haji, kabuyutan, thawaf, nyusuk, kafir

I. Adeg-adeg

Haji harti asal kecapna ngadeukeutan/ngadatangan/ngadeuheusan, ari kabuyutan maksudna tempat suci. Jadi haji ka kabuyutan hartina ngadeukeutan/ngadatangan tempat suci atawa ‘pilgrimage’, ‘journey to a holy or special significance place’. Kongas nepikeun ka di bukukeun di filmkeun di cina jaman dynasti Tang aya carita haji ka kulon…‘pilgrimage to the west’ nyokot kitab suci budha ku jalan leumpang/ngadeukeutan ka vulture’s peak di rajgir India…. Cenah, di Indiana 13 taunan lilana, malah mah mun diitung jeung dijalan bulak balikna mah nepikeun ka 17 tahunan (629-646M). Ari balik Monyet ge (Sun Wu kong) manjing Budha ‘budhahood’.

Ari di Islam – nu jadi domain kecap- Haji ka kabuyutan (sok sering disebut Haji mungkul /Al Hajj) … nya ngadatangan ka’bah (Mekah) jeung sabudeureuna (Mina, Mudzalifah, arafah) ngan waktu didituna teu lila teu sing ukur sababaraha poe. Baheula mah dijalan na mungkul nu lila, ayeuna mah bulak balik teh ukur mimingguan. Ari balik saha wae oge disebut (digelaran) HAJI, meureun supaya boga pangaji manjing Haji tuluy. Da ari hayang ngaran mungkul mah teu kudu ka kabuyutan di mekah cukup indit ka pasar make kopeah/dikudung tuluy siga rek balanja…salila dipasar moal burung disebut Haji oloeun tukang dagang.

Dina babasaan di sunda sapopoe, kecap Haji ka Mekah jeung sabudeureunana sering oge diganti ku kecap jarah (jarah hartina ngadatangan deuheus ka hiji tempat sababaraha waktu terus balik deui). Jadi lamun aya nu rek Haji sok nyarita na teh ‘nyuhunkeun pidu’ana ti sadayana sim abdi bade jarah ka tanah suci’ atawa ‘….bade jarah ka Mekah’. Ari kalolobaana kecap jarah dipake pakeun pagawean ngadatangan maqom hal ieu teh sigana sabab di Masjidil haram ka’bah aya maqom nyaeta maqom Sang Khalilulah Ibrahim as nu dicirian ku dua tapak suku kawas dikabuyutan Sang Purnawarman jeung Rahyang Wastu kancana.

Tapi, jarang- malah asana mah can pernah manggihan- aya nu rek nohonan ibadah haji ka Mekah nyarita, “nyuhunkeun pi’duana, abdi bade haji ka kabuyutan (padahal ka’bah teh kabuyutan tempat/tanah suci); atawa sabalikna, nu rek ngadeuheus ka kabuyutan nyarita..” nyuhunkeun pi’duana, abdi bade Haji ka kabuyutan…(padahal ngadatangan teh haji)”. Dina ngomong na ge tangtu loba nu nyalahkeun.

Naha??? padahal harti kecap mah sarua wae. Nu beda saukur nu hiji kecap sunda nu hiji kecap arab. Tempatna nu hiji di sunda nu hiji di arab. Diskriminasi gunana kecap ieu geus lila kapanggih sabab sikep urang sundana sorangan nu sok nganggap leuwih bener/alus make kecap batur tinimbang ngagunakeun kecap sorangan. Alesan ieu tangtu gampang disalahkeun –salah sahijina –ku argumen yen beda soteh sabab beda realmna beda prakprakanana beda tujuanana jeung utamana beda kayakinana/kapercayaanana.

Tapi,… naha enya kawas kitu sababna???? Yakin???

Tulisan ieu rek nyoba nganepikeun ngeunaan haji ka kabuyutan nu ditepikeun di luhur bari ngawatesan maneh museur kana naon nu kapanggih di sunda jeung di islam nu kaharti ku sunda.Pangrasa


Jalma kumaha pangrasana.
Mun geus genah didinya
nya eta kuburanana,

Dina henteu,
tangtu obah usik 
ngurangan, naek atawa nambah (ni’mat).

Kitu sababna nya  matak kudu:

Eusi sorangan pangrasa teh ku syukur,
sagala ngan puji jadi kaalusan sorangan
genah meureun,
Obeng ku ngamahasucikeun yen kabeh saukur pangrasa

ulah jadi berhala ngaberhalaan tangtung;
Seselehan daek istigfar

pangrasa saukur makam (panta)

Mun jucung, sampurna,
moal kakubur nu jadi pangrasa,
sahadatin nafsin ilallahu anna.

Bagja temen.

KAMI (mah) REINKARNASI KAULA (III)

II. Sare - Hudang Kajadian Nitis Sukma Sinukma Nu Tuluy Tumuluy….Satungtung Awak Kuat

A

Nu nyukma ngareaan nyawa nguatan awak ngagedean. Gawena…
di lahir awak (jasad/badan) jadi kaula nyawa; di batin nyawa ngaulaan awak.

Sir anu piur jadi nafsu nyawa, dilahirna, awak nu nurut nandangan. Suku lempang leungeun ngaragamang mata neuleu ceuli ngadenge sungut engab biwir seuri nyengir sab nyawa nu hayangna. Ti dieu, bijil babasan kampung…..nafsu nu matak kaduhung badan (awak) anu katempuhan… (duhung =peso; kaduhung =pegat, misah, putus, eureun, anggeus ).

Kitu na teh enya pisan sab….kahayang nyawa lamun diturut mah anggeus kaluar tinggal badan nu ngarasakeun narimana; dahar kahayang nyawa…diturut…kaduhung hayangna..da dahar di turut..tinggal seubeuh, bunghak, gembrot, kuat, jagjag, nyeri beuteung, pantes jrrd awak nu nampa nyimpen mamawa; Sahwat..diturut..kaduhung hayangna….tinggal leuleus, reuneuh, relaxed, HIV/AIDS..sehat…jrrd jst jst…kabeh awak nu katempuhan. Diajar ngelmu kahayang nyawa duhungna ti kirik nepi ka jadi anjing awak kahese hese.


Ngan kade tong templang sabeulah…