MACA QUR'AN DI KA UMMIAN (I)

Nu bisa metu macakeun qur’an nu turun di bulan ramadhan mah lain kiai, lain ulama, lain ustad, lain syech, lain guru, ahli kitab, ahli tafsir, komo nu ukur bisaa nganyanyikeun mushaff utsmani di ula ileu make rupa rupa (umumna 7) qiraat mungkul mah lain…. tapi jalma ummi….jalma nu teu bisa maca teu bisa nulis. Najan bisa wae ninggang ka aranjeuna lamun pareng keur aya di ka-ummian di kabutahurupan nyatana geus/eukeur teu bisa maca teu bisa nulis. !! ??

---
Dilembur mah eusi ieu kutrat kotret mangrupakeun caritaan mahal, lain ku alusna (relative) jeung da dongengna mah murah nepi ka sok ditembrakeun, tapi ku jarang/arang dihuntukeunana. Ieu waja ukur semplak di bulan ramadhan tipeuting memenitan sapatah dua patah sanggeus nu paruasa nincak ka 10 poe (geus tamat 9 poe puasa) samemeh lilikuran masing masing pipisahan/aritikaf. Mun pareng teu panggih jeung jalma nu ‘bisa ngadongengna’ lapur teu nepi ka hatam nunggu nunggu ramadhan taun hareup. Matak disareatan dituliskeun sugan sugan ukur ngabedah kailaharan lain kapamalian.
---

PANGANTEUR 


I

Tangtu geus jadi kanyaho sakabeh muslimin, yen mushaff utsmani nu ayeuna aya mangrupakeun kumpulan tina surat surat /ayat ayat kalam (caritaan) Allah nu metu teu sakaligus tapi dina rentang waktu puluh puluh tahun nu tuluy disusun jadi qur’an (kumpulan) lain dumasar kana urutan turuna ayat ku jungjunan alam Sang Khataman Nabiyyin. Nya dina eta mushaff (sapi bikang 185) ditanggarakeun ngeunaan Qur’an nu turun/metu/bijil di bulan ramadhan.

‘Syahru ramadhaanaladzii unjila fiihil qur’aanu hudan linnaasi wal bayyinaatii minal hudaa wal furqaan…jst.’.

Ku kitu teh, sabagian jalma nganggap nu turun di bulan ramadhan teh ukur nu mimitina- jadi tarjamahna loba nu ditambahan ku kecap mimiti…najan teu disebutkeun istilah qur’an mimiti dina eta ayat; aya oge nu nganggap mangrupa qur’anul adhim, nu engkena jadi qur’anul qarim, qur’anul hakim, tuluy dina nyata di alam jadi qur’anul majid -nu ieu mah nambahan atribut kana kecap qur’an keur ngabedakeunana; aya oge nu nganggap turun sakaligus di bulan ramadhan tapi didugikeuna/diwakcakeunana ka ummat bertahap dumasar kana sabab kajadian nu kaalaman (asal usul turuna ayat) nu puncakna/panutupna waktu pipisahan di mekah – haji wada, ka nu ieu tinggal nanya kumaha ngumpulna memeh metu/betus?

Qur’an bacaan bacaeun tinu ayat diluhur teh mangrupa tuduh anu nyata/enya (bayyinah) jeung atra/eces ngabedakeun nu salah jeung nu bener (furqan). Qur’an -nu turun metu bjil di bulan ramadhan- ieu mah tuduh nu diancokeun ku nu ngamurba keur/pakeun sakabeh jelema tawis nugrahana maha agung - lain keur muslim, mu’min, muttaqin mungkul.

Jadi, beda jeung kitab nu jadi tuduh nu teu mangmang ukur /ngan keur muttaqin ‘dzalikal kitaabu laaraiba fiihi hudan lil muttaqin’ (sapi bikang :2), nu turun di bulan ramadhan mah boga kamampuh (potentially/diancokeun) pakeun mere tuduh bukti nu eces jeung pangbeda nu guna ka sakabeh jelema.

Disebut potentially/diancokeun ka jelema teh sabab kana ieu pasihan kaasih kanyaah nu ngamurbeng teh teu sakabeh jelema bisa nyaho/ meunangkeun/ngahontal ngeunaan eta - nya mung tedak quraysh Sayidina Muhammad nu ummi nu kagunturan madu karagragan menyan bodas kenging kasinugrahan kalungsuran eta Qur’an -nu lungsur/bijil di bulan ramadhan- bari mampuh tiasa maca metukeunana kasaksi aya golerna dina mushaff surat al alaq (nu gumantung) al muzzammil (nu disimbut) nepi ka al qadar (papasten)..jst…jst.

Nya ku kamampuh diawal awal kanabian di mekah nyatana tiasa maca metukeun qur’an nu turun di bulan ramadhan ieu, 12 taun saenggeusna saatos ieu Nabi ummi teh hijrah ka madinah, ummat tos seueur bari warna warna lacakna- munafiq, muslim, mu’min, yahudi, kafir, nasrani, musrik jrrd pagaliwota – Allah dina qur’an leutik (surat sapi bikang disebut oge qur’an leutik) masihan deui kanyaah kaasihna ku netelakeun /ngingetkeun deui ngeunaan qur’an (nu turun di bulan ramadhan) –tapi husus ngan ka mu’minin saha wae iraha wae pokona geus nincak pangkat mu’min (nu kaislamanana geus nyababkeun kalungsuran iman ti Allah- lain kawas urang arab nu ngaku geus iman padahal karek muslim)….. supaya puasa muasanana.


Yaa ayyuhal ladzina aamanu…jst (sapi bikang 182); …Fa man syahida minkum syahra fal yasumhu….jst. (sapibikang: 185).

Singgetna naon2 nu kajadian diawal awal kanabian ka hiji jalma ummi di re-state deui 12 taun saenggeusna ameh ummat –mu’minin- kacepretan leleberanana. Komo bari bulan Ramadhana bisa kaalaman deui ku umatna sab ieu wanci nu lain saban wayah teh datang tiap tahun –revolusi rotasi cyclic muter manggilinganna waktu – samemeh jelema anggeus nohonan waktu hirup kadunyaan nu linier –hirup paeh mo balik deui ka dunya (detailna tingali waktu: kalacakra nu manggilingan cyclic muter mulak malik ngusikeun tangtung,….lain hayang euy ngan bisana eunteup dimana???).


Jadi, ameh satungtung daraek puasa muasaanana -aya paribasa teu ayeuna sugan jaga teu kahontal ku puasa ayeuna sugan taun hareup…taun hareupna deui jst jst - muga pareng turun dikersakeun Allahna metu bijil leleberanana ka jelema jelema nu pareng aya/eukeur dina pangkat taqwa ku shaumna. …sugan sugan kaasup diantara ahli waris da ari warisna mah geus enya aya maujudna mushaff utsmani. -

Kasempetan ngeunaan ieu Qur’an ngan didugikeun ka mu’minin –teu ka kasakabeh jalma – sabab sateuacana tos ditaratas ku Sayidina Muhammad dina ngengingkeunana. Teras ayat ayatna betus/metu ka sahabat sahabat nu palerceka harita –nu satuluyna ditepikeun/dicatetkeun/dijaga nepikeun ka ayeuna dina mushaff utsmani.

Kumaha panaratas nu dipidamel ku Sang uswatun hasanah, da urang mah leuwih gampang tinggal nyonto/nuturkeun tapak lacakna bari teu nguntup nguntup bade nyasamakeun ka anjeuna da jauh tanah ka langit mo satai tai kukuna acan.


II


Qur’an nu diturunkeun dina bulan ramadhan teh nyatana lain ngaliwatan jelema tapi ngaliwatan sunda - rasul mangrupa cahya/caang (Malaikat gabri-El, malak= mahluk cahaya, gabri= rasul/utusan/titahan, El=Allahna Ibrahim, sunda=cahaya/caang). Datangna ieu sunda the teu mamawa nu mangrupa tulisan dina kertas/daluang atawa teu ngajingjing ngengelek kitab…teu disebut/kasebut obyek-obyekna acan. Kajadianana ukur eta cahaya “squezzed him tightly until he heard the first words pouring from his lips”.

Dina surat nu mimiti al alaq 1-5 kawartikeun....Iqra!!!

Iqra……nitah maca/nalaah/ngumpulkeun/nganyahokeun/nganepikeun tapi euweuh/teu disebut obyekna. Tuluy karek metu 5 ayat,..dina surat ka dua geus disebut qur’an nu kudu dibaca tipeuting tutuluyan/sering kalawan tartil (Al muzzamil). Bari nu 5 ayat teh teu nyaritakeun kawas kumaha nu disebut Qur’an ukur nyaritakeun tips and trik cara macana- Jadi teu mungkin maca qur’an the macaan 5 ayat eta bulak balik tiap peuting nepi ka ngacay. Nya ieu pisan nu awal awalna seuweu abdul muthalib bingung/hemeng nepi ka tataros ka batur -nasrani waraqah ibnu naufal.

---

Loba loba jalma, saperti nu diantarana didugikeun ku M Quraysh Shihab, ngahartikeun titahan iqra teh, kusabab euweuh obyekna, ngandung harti/maksud sakabeh nu aya di dunya. Naon wae bisa jadi obyekna…jadi ‘bahan bacaeun’ boh text/tulis, visual, audio, buku, alam, jrrd.

TAPI, lamun dihartikeun sakabeh nu aya di alam bahan bacaeun atuh teu pasti sayidina Muhammad ummi. Sabab teu bisa maca jeung tulis teh nu umum di cekel mah nya teu bisa maca jeung nulis text/tulisan harfiah – kawas kabisaaan bangsa arab nu sok disebut ummi ngandelkeun ingetan. kana bacaeun visual/alam mah teu kacaritakeun teu mampuh macana komo salaku nu lampar saba sejen dayeuh/nagri janten ‘pedagang’ pasti seueur luangna najan lain tina daluang/kitab tinulis tuluy ongkoh ngarana rasul teh pasti fatonah – cerdas. Maenya jalma cerdas teu boga kamampuh ngolah/ngalenyepan/ngahartikeun/ngumpulkeun informasi tina rupa rupa obyek di dunya?.

Najan kitu ummina buta hurupna Muhammad teh aya kana 4 kalina di dongengkeun nu tangtu lain politik pencitraan supaya kaciri ajaib/aheng jalma butahurup bisa metu macakeun qur’an sabab ieu mah kalamullah,.... jeung dina pangkat kanabiana ge ieu luluhur quraysh teh kasebut ku qur’an nabi nu ummi.

----

Najan can/teu nyebutkeun kawas kumaha eta qur’an nu kudu dibaca,..Surat nu gumantung (al alaq) 1-5 ngajelaskeun sababaraha tips & trikna kucara:

Macana make asma rabb lain asma manehna –kade ulah pahili, mun pahili lapur, jeung kudu keur gumantung nyantel (al alaq) ka RabbNA. Rabb the akram bakal ngajarkeun naon naon nu can weruh. KUSABAB ETA Kalamulah mah ngan ngajarkeun naon naon nu asalna can weruh. Nu geus weruh mah teu kudu/moal ti kalamullah. Tapi ti kapercekaan jelemana.


Tiap jelema boga ka teu nyaho nu warna warna –relatife teu sarua di pada jalma. Dina waktu sayidina Muhammad di hira anjeuna teu weruh/teu apal naon nu dimaksud kitab-can pernah maca/nulis saeutik ge ngeunaan kitab–di mekah keneh makkiyah- disebutkeun ‘wa maa kunta tatluumin qablihii min kitaabin wa laatakhuttuhuu biyamiinika idalartaabal mubtiluun’(ankabut:48)…ahirna nya ku kalamullah ieu engkena -23 tahun- maujud jadi kitab linewih Qur’an mushaff utsmani.

Jadi ayeuna oge ummat ummatna nu kapasihan leleberan ngeunaan meunangkeun kalamullah ieu…moal bijil deui ngeunaan nu geus turun ka sayidina Muhammad sabab geus jadi kanyaho jelema. Tapi bakal bijil ayat-ayat kalamullah, misalna:


Lamun dina agama,….

Keur ngahirupkeun deui agama nu dina perjalanan waktu kempyang - para muhyidin-, nu ngalakukeun ijtihad, nu ngalakukeun ijma-qiyas jrrd jrrd jrrd.

Contona kurang kumaha linuhungna sultonul auliya Syech abdul qadir tedak jaelan teu kenging deui kalamullah nu mangrupi kitabullah –da geus metu sampurna/cukup jadi kanyaho/ditembrakeun ka jelema ngalangkungan sang khataman nabiyyin memehna- sanajan seratan seratanana/ajarana/waja nu semplak ti anjeuna sakitu luhungna -dibaraca bulak balik dilenyepan manaqiban teu reureuh reureuh- sab ngahirupkeun deui agama kongas kasebat muchyidin –malah gelarna ge aya 99na kawas asma Allah (cenah ge lamun kudu aya keneh nabi ….nya ieu nabina).

Susuhunan agung Kean santang seuweu siliwangi ti pajajaran kaasih kadeudeuh rasulullah sumping ka timbanganten nu nuju kempyang ku werejit/poek/rupek ngeunaan ageman…kalamullah masihan hidayah ngabersihan tina eta kongas aya tempat ngarana SUCI bari nu diajar agama didinya ararasak GODOG anu pinunjung kamashur sunan rohmat -rahmat keur sakabehna sapanjang jaman kawas kawas nande seliran sang rahmatan lil alamin. Kalamullah teu ngabetuskeun deui sareat anyar kitab anyar da enggeus aya malah qur’an na dipendem didinya pangeling ngeling ka seuweu siwi.

Sunan kalijaga tamat shaum di sisi leuwi kalamullahna teu meunang deui kitabullah ngeunaan ‘sareat’ da enggeus aya tapi masieup ‘wayang’ jadi siar ngantebkeun agama ka jalma ajam nu teu ngarti basa arab-da teu kudu jadi arab aaraban hayang manjing muslim mu’min mah di lembur sorangan ge leubeut. Kitu oge AL ghazali, …ngaraos ‘teu puas ku ngajarkeun cenah’…shaum nyamuni nyinglar ti balarea taunan….mulih deui saparantos hasil….tapakna geus teu bireuk deui…..

Jeung loba loba deui jeung loba loba deui….

Eta kabeh nu kajadian ka jalma linuhung…dina hal nu gede gede... tapi keur urusan leutik ge kapake matak enya dina qur’an (nu turun dina bulan ramadhan mah sagala aya) –da sakali deui kanyaho tiap jalma mah teu sarua, misalna dina ngeunaan jodo-pati- bagja –cilaka.

Jodo,…lamun aya jalma biasa boga kasusah/kapoek nu teu nyaho kumaha bongbolanganana…. sok nanya ka kiai/pandita/ajar nu wacis…ieu ajar/kiai ge teu nyaho da duriat mah kumaha nu hayang kawina..teu hayang kawin/bogoh ka nu nanya (da lamun bogoh mah kiai/ajarna sok loba nu ngawin santri/nu tatambana)…nya kusabab nu nanya jeung nu ditanya teu nyaho sok nanya teh ka Allah meh meunang kalamna/tuduhna…cara nanyana lain duh gusti kumaha ieu? Aduh allah ieung tulungan nyuhunkeun bongbolongan! Atawa nanya ka nu gaib-gaib tapi nalaah/maca make asma rabbna sorangan dina tempat bacaeunana (dina atina lamun keur dina pangkat mu’min (caang)…(detailna: tingali cara maca qur’an dikaummian bag IV). Ari ditanya ngeunaan kumaha tata cara kawina (mun geus meunang calonna)… tara menta ka kalamulah -da geus jadi kanyaho jalma- tinggal datang/nanya ka KUA kumaha cara ngengken naib/lebe dina waktuna atawa mukaan mushaff tulisan arab nu geus teu botak/gundul deui.

Jrrd jrrd jrrd.. hayang bagja… hayang hasil maksud..usaha lancar…embung cilaka… embung susah... rupa rupa nu tatamba..aya nu ti kalamullahna da sama sakali teu dikanyahokeun memehna kumanehna,.. aya nu ti kapercekaanana da geus kapikir/kaharti/aya contona/resepna (lamunpa campur gagal teu matih).

Kitu oge ngeunaan elmu aya nu ti kalamullah aya nu ti kapercekaan…….. nu ngan nyahona kaum arifin nu linewih para ra-hyang nu danghyangna jadi aweuhan.

Ayeuna hayu urang tilik leuwih jero ngeunaan qur’an nu turun di bulan ramadhan jeung kumaha cara macana ieu ameh minuhan unsur….. kaharti karasa kabukti ameh aya gunana:

III

kawas kumaha ieu -nu teu disebutkeun obyekna- tapi geus disebut qur'an dina Al Muzzamil teh nyatana?...kumaha bisa macana make pangkat di kauumian?...naha bet kudu dibacana bari tartil ti peuting- kumaha shaum &tips & trik surat al alaq nerapna?..naon deui tips & trik na tina mushaff?.....kawas kumaha di kaummian teh nyatana keur urang urang nu geus kaeusi ku rupa rupa kanyaho ngeunaan elmu jeung kitab???


bagian salajengna urang kintunkeun upami pareng....

Taqwa Ka Allah: Ngubeng jeung pamohalan!??... Kumaha ari ku puasa??


Dina babasan sapopoe kecap takwa teh harib harib kana taat ‘patuh’ tumut turut pengkuh. Ieu kecap teh dina agama mah kaasup nu paling sering -paling henteuna unggal aya nu da’wah- dinasehatkeun diomongkeun diuarkeun dihuntukeun. Malah aya ‘kaidah’ agama nu jelas nanceb di muslimin yen Allah cenah mah moal ningali jungkiring gede leutikna tapi ningali teh kataqwaanana.

harti taqwa sabenerna nyaeta : ‘ngajaga’, ‘nyinglar’ ‘ngajauhan’, jadi ittaqullah taqwa ka Allah teh maksudna nu saenyana ngajauhan nyinglar ngajaga diri ti Allah. Diri teh (dijaga/ditahan) tong aya bijil panggih (nyinglar) tong deukeut (ngajauhan) jeung/ti Allah.

Tina ieu harti takwa ka Allah najan sering diomongkeun dicaritakeun sab geus ngarupakeun waja nu semplak dina agama tapi jadi hal nu aheng keur loba loba jalma sabab hiji hal nu pamohalan/imposible/ teu mungkin dipigawe.

Kapamohalanana teh, saperti nu diantarana didugikeun ku M Quraysh shihab, sabab, cenah, teu mungkin dilakukeun ku mahluk, rek kumaha mahluk ngajauhan, nahan atawa nyinglarkeun diri ti Allah sedengkeun Allah marengan/qarib ka mahlukna, dimana jelema aya Allah aya kamana jelema indit moal kaeuweuhan ti Allahna. Rek nurus bumi ngejat ka langit ge moal bisa nyinglar ngajaga ngajauhan ti Allah.


Sedengkeun kaayaan-maqam panta takwa teh hubunganan jeung qur’an -mujizat pang agungna- penting ‘crucial’ pisan sabab nya panta ieu nu ngajadikeun nyababkeun qur’an jadi pituduh nu yakin nu moal mangmang jeung moal ngamangmangkeun nu kawarisna ‘laaraiba fiihi hudan lil muttaqin’ nu ngajadikeun inyana meunang tuduh jeung bagja ‘muflihuun’ ti dinya -tina kitab qur’an

…lamun keur teu dina pangkat takwa mah..komo nolak kafirmah moal moal pisan guna eta mujizat agung keur manehna the sab hate pandenge panenjona nutupan tina eta tuduh..’hatamallahu ala qulubihim wa ala sam ihim wa ala absorihim gisawatun…jst” (sapi bikang ayat 2-7). Jadi kasarna kajeun maca bulak balik nepi ka ngacay ge cumah mun henteu kahontal/ keur dina pangkat takwa.

PUASA RAMADHAN: NANAHAON JEUNG NANAONAN LAKU KITU?? (II)III

Tinu dua bagian panganteur diluhur, tangtu urang gampang nga ah-keun ku make alesan etamah kajadian shaum keur saencan kanabian/umat umat baheula jeung kajadian di bangsa sunda mungkul nu teu nyambung jeung sareat islam. Tapi, hal kitu the rada jauh tina bener sabab:

Mushaff utsmani nyatet tapak kasauran Allah swt langsung keur muslimin nu ngagem sareat Muhammad saw –wahyuna metu di Madinah – yen saenyana...sakabeh jalma jalma –saha wae- nu keur puasa…. bakal meunang ampunan jeung kahadean/pahala nu gede. Bari dina ieu ayat teh teu disebutkeun husus kanu puasa ramadhan mungkul; jeung teu diwates naha cara puasana kudu kawas puasa di bulan puasa ramadhan nurutkeun hukum sareat agama (teu dahar teu nginum teu sahwat ti subuh nepi ka magrib) atawa henteu. Pokona mah, para ash-shaimin wash-shaimat sakabeh lalaki atawa awewe nu keur puasa/shaum …. (Al-Ahzab, 33:35)