Surat At- takwir ku Durma

BAG I
(Kinanti)

Nyalindung ka maha agung, maha mulya maha suci, Allah nu maha uninga, tina poek sasar diri
alatan gogoda setan, nu nyiruruk nyiriwuri.

Kalawan asma Hyang Agung, marengan lampah sayakti, nu janten marga lantaran, sadaya usik ngajadi, nyaah asih taya kendat, nganteur mahluk nu kumelip.

BAG II

At- Takwir (digulung)
29 ayat
DURMA


------------
1. Itha ashshamsu kuwwirat
------------
Lamun sang surya caangna geus teu mubyar, beurangna poe leungit, hibarna geus musna, poek nutupan dunya, srangenge geus henteu bijil, geus ancur rusak, digulung teu ngajadi.
------------
2. Wa-itha annujoomu inkadarat
------------
Jeung mun bentang bentang nu caang baranang, nu sok tembong tipeuting, leungit cahayana,
dilebur sakabehna, henteu tingkariceup deui, ilang tur sirna, pada ragrag ti langit.

AL Baqarah dina asmarandana

(ayat 1 s/d 5)
ku Eddy Nugraha


BAG I
===========
Audzubillahiminasyaithanirrajiim
===========

Nyalindung ka Maha Agung
Maha Mulya Maha Suci
Allah nu maha uninga
Tina poek sasar diri
Alatan gogoda setan
nu nyiruruk nyiriwuri

===========
Bismillahirrahmanirrahiim
===========

Kalawan Asma Hyang Agung
marengan lampah sayakti
nu janten marga lantaran
sadaya usik ngajadi
nyaah asih taya kendat
nganteur mahluk nu kumelipBAG II

Asmarandana surat sapi bikang (ayat 1 s/d 5)


======
Alif lam mim
======

Alif laam miim paku aji
rasiahna rasulullah
lain ngan sakadar kunyem
rajah mujijat ti Allah
metu diawal surah
nu ngajelaskeun wahyu
Suhuf keur eunteung manusa

Kinanti jadi pangbuka

Kinanti jadi pangbuka
Ku
Eddy Nugraha

===========
Audzubillahiminasyaithanirrajiim
===========

Nyalindung ka Maha Agung
Maha Mulya Maha Suci
Allah nu maha uninga
Tina poek sasar diri
Alatan gogoda setan
nu nyiruruk nyiriwuri

===========
Bismillahirrahmanirrahiim
===========

Kalawan Asma Hyang Agung
marengan lampah sayakti
nu janten marga lantaran
sadaya usik ngajadi
nyaah asih taya kendat
nganteur mahluk nu kumelip

===========
Alhamdulillahiraabil alamin
===========

Saniskara nu dipunjung
puja puji anu murti
kagungan anu ngamurba
nga wisesa bumi langit
katut sagala eusina
kajaga kariksa pasti

Elmu Kanuragan Padjadjaran

Assalamualaikum ka sadayana,...


Di kampung sim abdi mah Akang..Eteh,

Di gunung tangtung; Leresan Karang adeg aya dongeng
ngeunaan elmu kanuragan nu jadi tunggul kawedukan nu
jadi tangkal kabedasan nu cenah cecepengan pamuk
pajajaran baheula.

Saurna, kieu.....

Usik tangtung teh jadi na (kudu) hiji ngan diwangun
ku opat bagian nu kudu bisa jadi reng..dina aweuhan
jadi sir dina sari...jadi ras dina rasa...jadi pakean
dina awak jadi dangdanan dina badan:

1. Usik awak

Usik na awak, resep pisan gampang kacirina, kamampuh
naon wae asal nu kadongkang bisa ditonjok, ditajong,
dibabuk, nyingcet, lumpat jrrd. Kana awak jadi
‘atletis’ nepi ka jadi kawas ‘rambo’; nu siga rambo
pasti bisa neunggel samsak 50 kg, nu begeng hudang
gering neunngeul 10 kg misalah urat.

Jampena pakuat kuat pakesit kesit pagede gede
Ngan edas ngulik usik na awak mungkul mah sakeudeung
jayana, dina umur ngolotan teh ngurangan/leungit;
matak timbul basa.... ‘baheula mah jang abah teh jago
tarok jago bobok jago mukakeun anderok...’. ayeuna mah
..emh ...leungit/ngurangan geus suda ku tanaga...eleh
kadeseh ku nu ngarora.

III. ISLAM nu tanpa wangenanNaha ieu sareat/jalan agama ti Arab teh jadi agama tuturunan urang (urang sunda), salaku bangsa Ajam (keur arab) na teu boga sorangan?

Asal Kecap

Anaking,….

Islam, (asal kecap tina salima, salam, sundana rahayu salamet waluya wilujeng (kamus umum basa sunda-LBSS). Jadi, dina nuturkeun din/agama make jalan/sareat/metoda Islam teh nu dipalar dipiharep dina dijalan jeung jucung hasilna teh aya dina/kasinugrahan ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan salamet waluya sapapanjangna saendeng endeng.

Sabenerna mah ti babaheula keneh, teu eureun eureun di lembur mah, ti orok keneh geus di do’a di parancahan ku nu jadi indung bapana supaya dina hirup bisa mulus rahayu berkah salamet sapapanjangna. Oge, ka papada batur lamun ngadu’akeun kudu we : ‘mugia ginulur karahayuan…. Ginanjar kawilujengan… sapapaosna jst jst – Anu lamun teu apal harti jeung rasa kecapmah sok jiga nu kurang ‘ngeunah/afdol’ tibatan do’a make basa Arab, Padahal sasat paneda/do’a luhung tina maksud ageman, sanajan ayeuna sareatna meunang/hasil nguyang ti Arab, matak teu kurang nu sok saukur marebutkeun kecap.

Kade urang mah,….

Ulah paciweuh kusut ku basa. Ari nyarita jeung/nulis jang batur mah saruakeun we jeung kahayang nu diajak nyarita/nu macana hayang arab bere arab hayang sunda bere sunda hayang english bere english moal (ulah) kurang pibasaeun keur mihapekun maneh – da kitu aturana alus/akur soteh ceuk nu sakaresep, ngan rek basa naon wae nulis nyaritana (sing bisa) kudu jeung hate, Ameh ENYA tangtu moal era POK eraTRET.

Naha sareat Islam dipake ?