AL JIN DINA DANGDANGGULA

====
Bedana elmu sangka kira kira ijiran mungkul (donna) jeung elmu ahli waris rasul kanyataan mustika rasana pribadi nu diridoan ku gustina. Dina nyaksi alam luhur nu hiji ngapung ngajaul tur keuna pangaruh robahna jaman  nu hiji mubus nyusup awor manteng dina tangtung mo aya hahalangna sapapanjangna. Ngan padikana lamun hayang jadi ahli waris TEU MEUNANG NGAKU (kudu dipahing pisan-panyakit jalma loba loba), sagala nu jadi metu pangaweruh kamatihan kamampuhana anging ku idin Allahna lain ku nu lian nu gaib gaib komo tahayul rekaan kira kira sangka nafsuna. Dina metakeunana di alam tangtung nu gaib loba nu ngaub lain aub ka nu gaib gaib.  Muguhkeunana dina eukeur nyusul nyusul elmu kira kira sangka jeung elmu karasulan mah dina buktina, kudu kasaksi nyatana mana nu leuwih hengker tulungna jeung leutik bobot danghyangna. Pun.
====

 AL  JIN
SURAT NO 72 - 28 AYAT
  
(Kinanti)
 Nyalindung ka maha agung, maha mulya maha suci, Allah nu maha uninga, tina poek sasar diri, alatan gogoda setan, nu nyiruruk nyiriwuri.
Kalawan asma Hyang Agung, marengan lampah sayakti, nu janten marga lantaran, sadaya usik ngajadi, nyaah asih taya kendat, nganteur mahluk nu kumelip.

(Dangdanggula)

1. Qul 'Ūĥiya 'Ilayya 'Annahu Astama`a Nafarun Mina Al-Jinni Faqālū 'Innā Sami`nā Qur'ānāan `Ajabāan. 2. Yahdī 'Ilá Ar-Rushdi Fa'āmannā Bihi Wa Lan Nushrika Birabbinā 'Aĥadāan

Wakcakeun ditembrakkeun ka kami
Yen sakumpulan jin geus miarsa
ngareungeukeun teu geseh
Tuluy  ucapna  metu
Kula  kabeh estuning nyaksi
Qur’an nu aheng pisan
Sa-benerna tuduh
Kula  percaya caangna
tur  mo rek nyaruakeun Gusti
jeung salian mantenNA

Al Muzzammil (nu disimbut kabeurat) dina sinom

----
nuju aya dina kahanjelu, kasesah?..gaduh angen angen, utamina hoyong kenging kalimah2 jati nu lain euceuk batur euceuk guru euceuk kitab tapi langsung ti nu ngamurba dewek? Terang mana jalan jalan kanggo ngajugjug ngahontalna nu sanes ceuk batur?
 -------


Al Muzzammil (nu disimbut kabeurat)
dina sinom

Surat no 73- 20 ayat
ku Eddy Nugraha

(Kinanti)

Nyalindung ka maha agung, maha mulya maha suci, Allah nu maha uninga, tina poek sasar diri, alatan gogoda setan,
nu nyiruruk nyiriwuri.

Kalawan asma Hyang Agung, marengan lampah sayakti, nu janten marga lantaran, sadaya usik ngajadi,nyaah asih taya kendat, nganteur mahluk nu kumelip....


(SINOM)
  1. Yaa ay-yuhal muz-zam-mil  2. Qumil laila il-laa qaliilaa, 3. Nisfahu anwiqush minhu qaaliilaa, 4. Au zud’alaihi wa rat-tilil qur-aana tartilaa

He nu disimbut kabeurat
Nyaring tong pegat ti peuting
Iwalti saeutik pisan
Hudangna satengah peuting
Bisa kurang saeutik
Atawa leuwih ti kitu
Sarta prak geura baca
Bacaan bacaeun diri
Sing tartib ulah rusuh telik nyusukna

5. in-naa sanulqi ‘alaika qaulan saqiila, 6. In-na naasyi-atal laili hiya asyad-du wath-aw wa aqwamu’qiilaa, 7. In-na laka lin-nahaari sabhan thawiilaa

Saenyana kami teh seja
Nyabdakeun kalimah jati
Tibanan nu beurat enya
Satemena  hudang  peuting
Leuwih alus mun nyaksi
Leuwih nyerep na jajantung
Sab ari ti beurang mah
Sok hese ngantengkeun  diri
Kajauhkeun katungkul  gawe dudunya

Sapi bikang - asmarandana

Sapi bikang
(ayat 1 s/d 5)
ku Eddy Nugraha


BAG I
===========
Audzubillahiminasyaithanirrajiim
===========

Nyalindung ka Maha Agung, Maha Mulya Maha Suci, Allah nu maha uninga, Tina poek sasar diri,
Alatan gogoda setan, nu nyiruruk nyiriwuri

===========
Bismillahirrahmanirrahiim
===========

Kalawan Asma Hyang Agung, marengan lampah sayakti, nu janten marga lantaran, sadaya usik ngajadi
nyaah asih taya kendat, nganteur mahluk nu kumelip.


BAG II

Asmarandana surat sapi bikang (ayat 1 s/d 5)


======
Alif lam mim
======

Alif laam miim paku aji
rasiahna rasulullah
lain ngan sakadar kunyem
rajah mujijat ti Allah
metu diawal surah
nu ngajelaskeun wahyu
Suhuf keur eunteung manusa

Alkafirun-AlIkhas-alfalaq-Annas dina asmarandana

Alkafirun-AlIkhas-alfalaq-Annas dina asmarandana
ku
Eddy Nugraha

BAG I

(Kinanti)

Nyalindung ka maha agung, maha mulya maha suci, Allah nu maha uninga, tina poek sasar diri
alatan gogoda setan, nu nyiruruk nyiriwuri

Kalawan asma Hyang Agung, marengan lampah sayakti, nu janten marga lantaran, sadaya usik ngajadi, nyaah asih taya kendat, nganteur mahluk nu kumelip.

BAG II
(Asmarandana)

------
AL-KAFIRUN
------

Sebutkeun ieu pangwarti
ka anu teu saitikad
nepi ka kumaha wae
mo muhit anu sarua
pantang pacorok sembah
hayu urang BARENG hirup
satumutna satumutna


Al a'la nganggo sinom

Surat luhur agung
Ayat 1 s/d 19
(Sinom)
Ku Eddy Nugraha


BAG I

(Kinanti)

Nyalindung ka maha agung, maha mulya maha suci, Allah nu maha uninga, tina poek sasar diri
alatan gogoda setan, nu nyiruruk nyiriwuri

Kalawan asma Hyang Agung, marengan lampah sayakti, nu janten marga lantaran, sadaya usik ngajadi, nyaah asih taya kendat, nganteur mahluk nu kumelip.


BAG II
(S I N O M)


---------------
1. Sabbihi isma rabbika al-A’la
---------------
Sucikeun suci sing enya
sing suci suci ning suci
asma nu toweksa murba
ngaraksa ngariksa diri
pangauban sajati
nu maha luhur tur agung
moal aya padana
tina sagala kasisip
angkeuh hawa nafsu sangkana manusa

Alfatihah ku kinanti

Kinanti jadi Bubuka
Ku
Eddy Nugraha

===========
Audzubillahiminasyaithanirrajiim
===========

Nyalindung ka Maha Agung
Maha Mulya Maha Suci
Allah nu maha uninga
Tina poek sasar diri
Alatan gogoda setan
nu nyiruruk nyiriwuri

===========
Bismillahirrahmanirrahiim
===========

Kalawan Asma Hyang Agung
marengan lampah sayakti
nu janten marga lantaran
sadaya usik ngajadi
nyaah asih taya kendat
nganteur mahluk nu kumelip

===========
Alhamdulillahiraabil alamin
===========

Saniskara nu dipunjung
puja puji anu murti
kagungan anu ngamurba
nga wisesa bumi langit
katut sagala eusina
kajaga kariksa pasti

AT- TAKWIR dina durma


AT- TAKWIR (digulung)
29 Ayat

(tarjamah dina DURMA)
ku Eddy Nugraha

------------
1. Itha ashshamsu kuwwirat
------------
Lamun sang surya caangna geus teu mubyar
beurangna poe leungit
hibarna geus musna
poek nutupan dunya
srangenge geus henteu bijil
geus ancur rusak
digulung teu ngajadi

------------
2. Wa-itha annujoomu inkadarat
------------
Jeung mun bentang bentang nu caang baranang
nu sok tembong tipeuting
leungit cahayana
dilebur sakabehna
henteu tingkariceup deui
ilang tur sirna
pada ragrag ti langit

------------
3. Wa-itha aljibalu suyyirat
------------
Jeung mun gunung gunung nu ajeg tohaga
najan obah arusik
maku ieu jagad
geus rarosa aroyag
bejad bareulah lastari
baritu rungkad
diancurkeun teu kari

------------
4. Wa-itha alAAisharu AAuttilat
------------
Jeung mun onta nu reuneuh sapuluh bulan
lambang nyata kamukti
nambahna kaboga
harta dunya barana
jeung loba loba rejeki
geus teu hargaan
teu dipalire deui

Al Alaq (nu gumantung nyantel) dina asmarandana

Al Alaq
(nu gumantung nyantel)
Surat no 96 19 ayat
ku Eddy Nugraha


(Kinanti)

Nyalindung ka maha agung,
maha mulya maha suci,
Allah nu maha uninga,

tina poek sasar diri
alatan gogoda setan,
nu nyiruruk nyiriwuri.

Kalawan asma Hyang Agung,
marengan lampah sayakti,
nu janten marga lantaran,
sadaya usik ngajadi,
nyaah asih taya kendat,
nganteur mahluk nu kumelip.


 (asmarandana)
---
1. Iqra bismi rab-bikal ladzii khalaq
2. Khalaqa insaana min ‘alaq
----
Prak baca masing sayakti
Tengetan sing enya enya
Saliksik masing talete
Kalayan asma nu Murba
Nu ngajadikeun jelema
Asal na nyantel  gumantung
Teu leupas tinu ngandungna

SYMMETRY, TGL 12 , JEUNG ULIKAN KASAMPURNAAN - INOVASI MULUDAN DI SUNDA: Hasil Kapercekaan Kana Bid’ah Nu Geus Aya (II)


Ngawaris/Ngajarkeun & Tolab  Elmu Ulikan Kasampurnaan (Symmetry):Tanggal  12  Rabiul awal -Mawlid  An-Nabi-  nu disebut poe dibabarkeunana Sayidina Muhammad saw teh sabenerna mah dirunut tina pupusna. Nu geus pada ragem nyaho/dipercaya mah ukur dibabarkeunana teh dina taun gajah bulan rabiul awal. Sedengkeun tanggalna ditangtukeun nurutkeun kaidah ‘Symmetry’.  Yusuf Qardawi nyebutkeun:

“As for the second part of the question [what is exact birth date of the Prophet (s)], the exact date of the Prophet's birth is disputed , but it is most likely to be on Monday, 9th Rabee`Al-Awwal (20th or 22nd of April, 571 AC), the same year in which the invasion of the Elephants took place against the Ka`bah. And he, peace and blessings be upon him, passed away on Monday 12, Rabee` Al-Awwal in the eleventh year of Hijrah”.

Gerard netelakeun ( Microsoft Encarta): ”Since the precise date of Muhammad's birth is not known, the month was probably chosen because it is the most widely accepted date for his death and a symmetry between birth and death was assumed”.

Teu dikanyahokeunna tanggal nu pasti ngeunaan lahirna salah sahiji putu Abdul Muthalib ieu teh tangtu bisa kaharti sabab cenah bangsa Quraysh teh kaasup bangsa ummi nu teu bisa maca jeung tulis –komo ibu ramana pupus enggal2- jadi tangtu ngeunaan nu kainget  ku batur teh –paling henteuna 63 taun saeggeusna - bisa jadi ngan kajadian gede nu jadi ‘milestone’na nyaeta daratangna tentara gajah rek ngarusak Mekah. Tapi,  paling henteu di sunda,  kaidah symmetry dina milih/nangtukeun tanggal  12  dinten lahirna Sang Al Amin –dumasar pupusna- nepikeun ka jadi kapercayaan balarea  tangtu lain akal-akalan atawa dugaan mungkul, saperti nu bakal katingal di bagian satuluyna, tapi nyatana biijil  tina ulikan nu masagi.

Tangtu ditiap agama oge bisana poe lahir tokohna diagungkeun/dipieling teh lain sabab poena istimewa najan mawa karakter nu beda beda nandakeun beungharna hirup tapi sabab kabeneran dina eta poe pernah dilahirkeun salah saurang nu amal hirup tapak lacakna agung pisan nepi ka loba nu kahutangan –da bisa wae dina poe nu sarua  lahir oge jalma2 lain nu jadi mangandeuh angkara murka. Jadi nyebut 12 rabiul awal istimewa teh paling henteu 63 taun saenggeusna ceuk nu kahutangan kasaean anjeuna nu kongas kaleler sang Rahmatan lil alamin.
---
kitu oge misalna poean iedul fitri agungna teh ceuk muslim nu  ngarasakeun hasil gunana ngalenteh ibadah ramadhan - nu henteu mah nya warna warna we, komo keur nu lain mah da boga deui poe sejen sakumaha nu dipuhitna).
----
Jadi tiap poe/tanggal lahir jelema saha wae bangsa naon wae -sanajan lain 12 mulud-  istimewa jeung agung lamun engke salila hirupna dieusi ku hal nu mulya jeung agung - pan loba lain nabi oge wali/kiai/Ajar/raja/guru/luluhur nu poe lahir/pupusna tuluy dipieling sabab amalna. Nya kusabab eta naon tapak lacakna Sang uswatun hasanah ieu diturutan ditalutur, lain hayang nandingan anjeuna, tapi  supaya paling hanteuna keur sorangana engke teu ngarasa rugi dilahirkeun ngarasa yen lahir hirup jeung paeh datangngeusininggalkeun dunya teh hiji rahmat ti nu ngamurbeng keur –paling henteuna- dirina sorangan. Ari nu diturutan teh peupeuriheun baturmah ka janggot janggotna, ari di sunda mah dituturkeun –salah sahijina teh-  kasampurnaanana diakurkeun dialusan diadumaniskeun jeung database titinggal kawijaksanaan luluhurna sorangan nu geus ngawaris elmu panemu jampe pamake keur kamulyaan seuweu siwina.

Kusabab   nu disebutkeun diluhur jeung deui ngingetkeun yen 1) teu kabeh mainstream bener -bisa wae pedah geus kagok dipercaya ku loba-loba jadi dianggap bener –kawas mainstreamna urang syiah cenah muludan teh tanggal 17 (ulikan sunda akur jeung suni),   jeung  2) pakeun nunjukeun ka seuweu siwi yen dina nangtukeun na teh lain saukur anggapan mungkul- saperti nu disebutkeun Gerard nu netelakeun ngan saukur mangrupa ‘asumsi’na umat islam, da teu pantes diturut – mun teu kasebut salah pisan- hiji kayakinan nu ditepikeun jadi mainstream kapercayaan keur urang sunda bijil tina saukur mercayakeun kana asumsi.

Nya dina muludan teh…. luluhur sunda nu barijaksana ngahajakeun ngadadarkeun ngeunaan ELMU/ ULIKAN ngeunaan  AYANA kaidah simmetry nu sok disarebut  kasampurnaan-kaasup bedana/saruana jeung kasus pupusna Putra Gangga Bisma Dewabrata - jeung pamuhitan jalma jalma nu ngaranggap saukur cangkang kana awakna.

Matak deui deui teu aneh, kajeun diulah ulah ku nu teu beukieun, loba jalma nu ninggalkeun imah di bulan mulud –najan di bulan lain ge aya- ngahaja neangan paguron/pasantren/jalma jalma bijaksana rek diajar tolab elmu kasampurnaan nulain saukur silib sindir symbol siloka loba carita tapi nu masagi jeung ulikan empirikna di bulan mulud ka kampung2 - da keur meujeuhna dibuka keun- biasana saranggeus nyipuh, tuluy sanggeus jarah ka kabuyutan sok meunang beja/tuduh di kampung mana aya nu bisa ngajarkeun –boh meunang tuduh ti karamat boh tuduh ti pada pada batur nu keur pada ngabungbang di kabuyutan.

Na di kampung mana ayana?.....pastina nya dimana wae…paguron/pasantren mana wae jalma  mana wae… da lain monopoli hiji paguron atawa hiji jalma..…asal nu neangan mamawa caang hate. Ngan omat lamun ka sumedang tong neangan di kampung toga, mun ka timbanganten tong ka sampireun, di ujung kulon tong nyungsi ka cipanon, mun di dayeuh bandung tong ka kampung daun kampung gajah, ka pakuan  tong ka kampung pancaniti, komo ka Jakarta puseur nagri moal nyampak di kampung rambutan.
----

Ayeuna hayu urang susud leuwih jero:


SYMMETRY, TGL 12 , JEUNG ULIKAN KASAMPURNAAN

Symmetry asal tina kecap -sun: bareng, akur, with, together; metron: measure, ukuran, kadar, peta, usik- harti singgetna  ‘that of a proportion relation, grounded on (integer) numbers, and with the function of harmonizing the different elements into a unitary whole’..
http://plato.stanford.edu/entries/symmetry-breaking,. 

Ulikan symmetry ngarupakeun Fungsi/guna/gawe/usik pakeun ngaharmonisasikeun/nyaluyukeun/ngaruntutgalokeun unsur nu beda2 -tapi boga hubungan /tingkat/kelas- jadi  tunggal (tauhid-unity) nya jadi  runtut-alus (harmony), endah (beauty), unity- tohid

Symmetry  ngandung harti oge saimbang salam rahayu wilujeng waluya sampurna nunjukeun sifat maha hirup/divine prinicple. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1522069/symmetry

Tangtu geus pada nyaho, yen dina realm  philosophy nu jadi indungna elmu empirik, symmetry hiji ulikan nu geus established, malah kadieunakeun saperti nu bisa kapanggih dina realm phyisics. Baheula mah ngalakukeun research2 keur nangtukeun hukum fisika teh ahirna kapanggih kaidah symmetry, ayeuna mah make kaidah symmetry keur nangtukeun hukum2 nu lain.

Ari  di sunda (boh ti sunda, islam jeung adumanisna sunda islam)  geus make kaidah symmetry ti baheula mula pakeun nangtukeun –diantarana- bener henteuna sayidina Muhammad lahir tanggal 12 rabiul awwal, alat/laboratorium utamana nya jiwa ragana sorangan.

Tangtu lain  hartina ulikan di sunda dipangaruhan atawa niron falsafah/fisika ngeunan symmetry ngan ku cara ngahartikeun ngeunaan kaidah symmetry (cukup ukur ngaliwatan ngadengekeun kuliah satingkat ‘stadium generale’, encyclopedia atawa status/page di web nu ngahaja dijieun pikeun ngabibita  supaya calon mahasiswa daek diajar fisika saha wae ge mo hese ngarti) –  bisa dipake pakeun bekel/cecekelan/ ‘tips&trick’  dina ngama’naan ajaran jeung dina  ngaengineer maneh make/metakeun ulikan  ngeunaan kasampurnaan-utamana dina ngahyang/tilem kayaning mana nu kudu langgeng-'conserved' mana nu kudu robah/owah/ ‘transform’, kumaha ‘time reversal’/ ‘malikna arah waktu’, kumaha ‘charge’ conyugation’/ robah ‘partikel’ jadi’ anti partikel’ dina awakna (dina kasus tilem/ngahyang) jrrd…jrrd.

Sababaraha hal pokona dina cecekelan ulikan:
  1. Innalillahi wa innailaihi rajiun…hiji kaidah symmetry….asal ti Allah balik deui ka Allah..
Dina turunana -lajuning lakuna- hasil neuleuman ieu kecap, lain saukur percaya kana beja atawa mercayakeun kumaha Allah wae (da lamun diteungeunahkeun mah pasti embung kajeun ku Allah oge- karek leah mun geus asa ngeunah/biasa),  di sunda mah…leuwih kapanggih rincian jalan - jalan atawa tahapana, kayaning:

Lantaran manusa  aya di dunya  teh  midua –asalna hiji jadi midua lantaran mida (misabab) nuturkeun  sakumaha marga (jalan) lantaran- nyatana boga dua hal : jiwa & raga, nyawa & hirup, jisim & jirim, kuring & kurung, lahir & batin- nya dina ilaihi rajiun na teh,  balik deui ka hiji nu sok disebut Allah– kudu wae tarapti: aya nu mulih ka jati aya nu mulang ka asal.Karek enya ilaihi rajiun lamun teu salah nempatkeun.
Kongas aya babasan mulih ka jati mulang ka asal, ieu babasan siga nu geus klise loba nu asal diomongkeun bari geus loba nu teu (pati) paduli naha bet aya dua hal/atawa saukur nganggap babasan nu murwakanti mungkul.

cara nyusukna  -ngabuktikeun enya henteuna ieu kaidah symmetry- ngarunut dumasar kana nengetan proses ’transformasi’ umum , kayaning:

A
Asalna Mimiti (wiwitan) tina sperma/sel telur sundana aci putih maya herang- aci putih tunggang herang…tuluy jadi sukma mulya..tuluy  jadi sukma rasa…sari rasa…jst jst jst

Ngagedean jasad dina jero rahim indung mimitina asup hiji-hijina ti bujal..ngaliwatan tali ari ari…(lain tina sungut)...ci kiih jadi caina; teu basa teu carita tapi meta/usik/hirup jeung ngarti/nyaho (bisa narima pangaruh ti luar –kayaning emosi indung lagu jrrd) ..disebut sang terus rasa…jst jst jst.

Matak nu ngulik kasampurnaan rasa…apal ka wiwitan..ku mailk malikeun braja…bisa apal terus rasa..nyaho memeh pok..da meta teu kudu ku sungut…nyata mustikaning nafsu nu sok disebut kamutmainahan…jst jst jst.

B
Tuluy dijuru keun…dina waktu nu pang alus alusna (wayah-na bijil sanggeus sakabehna lengkep keur tiap anak sudang (janin))..hulu geus deukeut ka juru..awak awakan leah nuturkeun.. …. Bandingkeun engke jeung wayahna/waktuna surup…enya henteuna  babasan…wekasan di wiwitana/mimitina.

Kumaha kajadian ngajuru teu kudu hese lalaki ge tinggal nyaksian-atawa tanya ka dokter/indung beurang/bidan kumaha hesena/nyerina/susahna dina waktu sirah ngaliwatan palawangan(vagina) nu leutik/juru (dibanding volume rahim) hawa hawanu rek paeh loba kasaksi-sirah orok oge  kawas nukukuncungan da hese ngaliwatan palawangan…aya nu hasil, aya nu paeh jeung  indungna, aya nu  salamet hiji..jrrd... jrrd…( bandingkeun engke jeung sa- karat) matakna  sok dibantuan na ku diingetan –‘sing kuat nafas' bari aya oge nu diengineer disoek/dilegaan juruna atawa make sistem vaccum, bedah jll –


C
Geus medal –wedalan ngaliwatan juru (ngajuru)- bet malik alam tibalik belah….
Sungut muka/dibuka ku indung beurang ari bujal ditutupan… ‘wali’ nu salapan (7 diluhur 2 dihandap)  muka ‘wali’ nu tunggal nutup;
nya tuluy nyawaan –rasa dunya-  nungtut nambahan kusabab aci-aci sato/tutuwuhan (taneuh)/cai/hawa (angin)/ daya/upaya (energy/seuneu).
Tuluy bisa nafas panca indra nungtut ayaan suku leungeun usik/meta… nangkarak nangkuban diuk nangtung…jst jst….

Matak dina balik..kudu bisa wali nu salapan nutup (Tanya ka nu sok nungguan nu gering tepi ka maotna sabaraha persen nu teu kawawa/teu karasa ngising/kiih ??)... wali 'tunggal' muka deui…..(keur lawang naon?-tanya ka nu balageur kareresa ngamandian mayit naon beda/saruana tiap mayit)…

Matak teu aneh mun loba nu latihan nyimpen nafas bari numpakan nyawa dina beuteung (nu aya bujal)…..diajar nutup lawang sanga… lamun rek….; mateni patang perkara lamun rek…..., diuk sila lamun rek….., nangtung mun metakeun….jrrd 7 varian teknikna.

D
Beuki lila beuki ngarasa jadi jelema..Rasa beuki kalimpudan nyawa….

….sabab geus ngarasa jadi jelema…nya tuluy boga pangrasa sorangan (salah sahiji pangrasana: jadi budak gede kolot jst jst) jadi raja (malik) pribadina ngambah warna warna rasa dunya –sir tiditu sir ti dieu dirarasakeun diobeng ku rarasaan asa kitu asa kieu mun teu pangger jadi asa asa campur jeung rus ras meunang ngeunah jeung teu ngeunah beda beda ngarasakeun rasakeuneun…..ngumpul jadi nafs (jiwa:boga akal/budi)…. tiap nafs sarasana sarasana sab beda beda pangrasana…jst jst jst..

-- bag detailna dihapus katimbang ieu notes ukur kanggo aosan 'light reading'---

E
dina balikna…

Kusabab beda beda tapak amal pagaweanana...teu kabeh bisa symmetry-harmony - unity.

Nu kolot sok pikun (jadi budak deui) tapi teu kabeh kolot pikun memeh maot; rek paeh leungit nyawana sok nangkarak (kawas keur datang nyawa mimiti2) tapi teu kabeh bari nangkarak da aya nu paeh katabrak, paeh bari diuk, nangtung, bari nyupir jrrd jrrd;….teu kabeh lengit panca indera heula najan loba nu torek heula teu awas heula …; rek ngagedean sok gering heula..rek paeh ge sok gering heula…tapi teu kabeh paeh gering heula..jst jst jst…

Nu paeh ge kajeun disebut ku nuhirup innalillahi wainnilaihi rajiun ge gening cenah ayana di kubur- barjakh- antara, jadi can bisa balik ka Allah –ilaihi rajiun- nunggu nunggu kiamat dunya. Jadi eta babasan  ti nuhirup saukur do’a/harepan atawa basa basi mungkul  meh siga disebut bageur/hade ku turunan nu ditinggalkeun…. Matak tuluy diingetan yen turunana kudu wae ngad’oakeun/ nga re-program –ngarahkeun ti dunyana ameh meunang nikmat qubur jrrd jrrd. Tapi,…. aya oge –pasti loba wae, da eusina jalma mah saha nu nyaho- nu enya manjing innalillahi wa innilaihi rajiun pas harita keneh..pan saur Allah baheula dina qur’an  aya nu tepung jeung kami rebuan taun –lila pisan- aya nu bisa gancang sakedet netra ….

dimana gunana nuturkeun ajaran Sang Khataman Nabiyyin enyana???  (tingali Bagian 8: teknik2 nga-engineer jalan balik di sundai-islam disunda)


II . Falaa tammutuna illa wa antum muslimun.. Sapi bikang, 2: 132

Omat  Ulah paeh lamun teu muslim ….. cecekelan nu beurat enya….nya dumasar ti nyekel eta lamun geus kabeh–jiwa & raga-sorangana-  muslim (leah/sumerah/aslamtu kalayan kaffah ka rabbna) tah waktuna paeh enya. kumaha cirina??

kumaha supaya supaya enya do’a salamet ngajadi/matih lain saukur menta  bari teu apal hasil/kabulna ??
‘taubatan qoblal maot’ menta/daek balik (taubat=balik)  memeh maot (naon wae nu kudu tobat/balikna samemeh maot?),
‘rahmatan indal maot’ -ngeunah/kasinugrahan- eukeur sakarat,
‘maghfiratan ba’dal maot’ dihampura –sampurna euweuh gantar kakaitan- saenggeusna.
naon hubungana jeung waktu wedal/waktu surup..medal surup dina tanggal (itungan rotasi bulan-revolusi bumi)...kumaha 'conyugasi', 'time reversal'na?

bagian saterasna urang kintunkeun upami pareng.....