TUANG NGAHAKAN POHACI, NEDA EUSI BEUTEUNG DAHAR NYATU MANJING SUNAN. MURTI HYANG KU LEBOKEUN ! AMBU-ING AMBU-ING (I)

Teu kudu ahli basa kabeh nu sok keneh make basa sunda tangtu apal yen sawatara kecap kecap diluhur urusanana/aya hubungana jeung hakaneun (tuangeun, dahareun) nu diasupkeun kana beuteung (patuangan, padaharan). 

Najan keur kalolobaana nyaho jeung makena teh ukur dina urusan basa lemes keur kasorangan atawa ka batur: tuang jeung neda, dahar basa loma, lebok hakan nyatu basa cohag-kasar, dua kecap panungtung biasana dipake keur sato.

Tapi tangtu saeutik nu apal, daek nitenan, yen pilihan kecap tur makena kecap kecap nu nyaritakeun barang hakan teh nunjukeun leberna kanyaho urang sunda –paling henteu luluhurna baheula- nu bisa ngajelaskeun lain wae:

(1) Urusan bangke, gizi, roh nu jadi eusi beuteung. tapi nyambung kana
(2) Urusan kajelemaan ‘myself’ kamanehan nafs anfus nyawa,
(3) Urusan tuah jeung panyakit diri di kajelemaan, malah tepi kana
(4) urusan teknik sasajian kanu teu boga badan/jasad/jisim/awak kasebut nu gaib-gaib,
(5) Asal usul kajelemaan ,
(6) Mrogram maneh nepikeun ka nyampurnakeunana. 
Nu singgetna, bisa kagambarkeun ngaliwatan pilihan kecap kampung dina judul diluhur. 

Matak keur seuweu siwina nu teu sawekel marantena digegedekeun pisan kadieunakeun sangkan daek remen puasa (euren henteu dahar teu nyatu teu nafsuan ngosongan patuangan padaharan) shalat (neda neneda menta mrogram do’a) jeung zakat (nyampurnakeun meresihan ku miceunan mikeun mere ngaleupaskeun sanggeus cukup, ngising ge disebutna miceun) make metoda meunang hese cape karuhun ngimpor ti Arab disaring diteleban enya enya sangkan kapiceun ain-na malah manjing rabbaniyyun tedak para hyang.

Waah maenya?

Kieu geura urang bukakeun saeutik lalangsena:

NYAKSI

Meungpeung bisa ngadenge
Ayeuna loba dengekeuneun dengeeun,
Denge we sing tapis nepi ka teu sadenge dengena.
Meungpeung bisa neuleu
Ayeuna loba deuleukeuneun deuleueun
Deuleu we sing permana nepi ka teu sadeuleu deuleuna.
Tapi, ulah kababawa ngilu ireug
Aya kitu ulah jadi kitu aya kieu ulah jadi kieu.
Nyaksi mah kudu teu kua teu kieu komo kitu.
Pan asalna ge teu kua teu kieu
Na bet eleh ku/ula ilu ka dedengean deudeuleuan
Nu can puguh dengekeuneun deuleueun.

BANDERA AREK PAEH DINA KITAB SUNDA (I)
Bangkong dikongkorong kujang
Ka cai kundang cameti
Kole mah buah hanggasa
Wenang  ngomong bari leumpang
Da hirup katungkul ku pati
Paeh nyaho di mangsa
Hirup katungkul ku pati
Paeh nyaho di mangsa


Harti kecap: sunda: cahaya/nur, kitab sunda: kitab mangrupa cahya, bandera: tanda, ciri, ilat-ilat. 

I. PAEH NYAHO DI MANGSA ATAWA PAEH TEU NYAHO DI MANGSA?


Keur jaman sakola keneh, dihiji imah dilembur tangtung tulisan diluhur kungsi kapanggih,  malah kapanggihna teh ditempelkeun dina tembok rohangan tengah tempat ngumpul sanak kadang. keur nu daratang ti kota, ieu tulisan kacida pisan narik ‘perhatian’. Sabab kawas kekecapan dangah bari  salah nulis tapi wani ditempel mangrupa kai ukiran ditengah imah-bari nu boga imah katingalina jalma ngarti. Tapi cenah yakin henteu salah nulis: ‘Ngahaja ditempelkeun sugan sugan anak incu sanak kadang jeung nu daratang laina aya nu panasaran hayangeun nyaho maksudna’. Maksud nu boga imah enya pisan hasilna, najan teu tiap nu datang, loba nu nanya nu hayang nyaho maksudna utamana mah bagian ahirna nyaeta:

Hirup katungkul ku pati - Paeh nyaho di mangsa. Naha bet kitu?

SUNDANA SURAT SUNDA (I)SUNDANA SURAT SUNDA
24:35
dina Dangdanggula
Eddy Nugraha

---
Allahu nurusamaawaati wal ardhi,
 matsalu nuurihii kamiskaatin fiiha misbah,
 almisbahu fii jujaazah,
al jujazatun kaannaha kaukabun durriyyun,
 yuukadu min sajaratin mubaaraakatin zaituunnatin
 laa tsarkiyah wa laa garbiyah,
---

Gusti teh sunda langit jeung bumi
Misal cahya sundana Pangeran
Lir lolongkrang anu tembong
Dijerona aya lampu
Lampu nu dikacaan yakti
Kacana mungkul mubyar
Lir bentang nu mancur
Dihurungkeun tina tangkal
Zaitun nu dihibaran berkah jati
Teu ti kulon ti wetan.

---
yuukadu zaituha yudiiu wa lau lam tamsashu naarun, 
nuurun alaa nuurin,
 yahdillahu li nuurihii manyasaaau
 wa yadribullahu amtsaala linnas,
wallahu bi kulli syaiin aliim.
---

Minyakna eta tangkal sayakti
Geus mancur caang nyaangan pisan
Najan seuneu henteu antel
Nya Nur sajati ning Nur
Gusti nungtun kana nurGusti
Nu dikersakeunana
Ka jalma nya estu
Gusti ngadamel perlambang
Tur nya pangeran kana sagala rupi
Nyata Uninga pisan.

*) Sunda =1) basa sunda, 2) cahaya/cahya/nur

Naon maksud sundana ieu ayat ngeunaan Sunda teh? Jeung kumaha nyatana da cumah ukur ngaheueuhan mungkul mah?

I.PANGANTEUR

Saperti biasa lamun urang nutur nutur pamanggih batur bakal barieukeun ku loba loba beda beda faham warna warna pamanggih.

RAJAH PANGBUKA

(Dangdanggula)
Sagala puji kagungan Gusti
Nu ngaraksa ngariksa saniskara
Nyaah tur asihna temen
Murba balitung tangtung
Mung ka Gusti abdi nya ngabdi
Miwah neda tulungna
Tuduhkeun kulanun
Jalan lempeng kenging ni’mat
Sanes jalan anu sasab sasar diri
Tur danget kabenduan

ANTARA KASUSAH JEUNG KASENANG

Ulah ngarasula lamun pareng keur meunang kasusah eta teh kanyaah kaasihna nu maha asih maha nyaah supaya urang daek leah (leuwih leah) ngado’a menta ngan ukur ka nu salila ieu enya enya marengan ngauban bawa jeung mamawa maneh - sing kapanggih yen enya euweuh deui nu bisa jeung daek nulung iwalti nu ngauban dumasar pamenta/ kahayang/ do’a sorangan, ngeunah geura geus kitu mah. Keur senang mah sok kapopohokeun hese husu sab batur batur dulur dulur anyar pinanggih dikadunyaan nu pada deukeut pada hayang diaku bari geus umumna ari jalma mah sok katungkulkeun ku kasenang.

Dulur dulur batur batur nu deukeut sab maneh senang moal datang lamun maneh keur susah. Kitu oge sabalikna engke manggihan nu jadi dulur jadi batur waktu maneh keur susah sok tara jadi terus deukeut lamun maneh geus senang da hirup mah papasangan owah owah ing SIR. Matak engke kudu bisa nyusah nyusah maneh bari senang kasebut basajan tara nyirikeun maneh senang teuing; kudu bisa nyenang nyenang maneh najan keur susah tong betus kaciri susah ucah aceh ka batur kasebut jelema sabar wekel kuat nahan nu karandapan ameh angger boga batur diduanana. Moal dipupuas ku nu deukeutna lamun urang senang moal dialah alah ku nu deukeutna lamun urang pareng susah.