Ajian Batara Karang: Ageman Pakeun Jadi Khalifatullah Fil Ardhi !? (2)

III
Lebah-lebahna makam Ulikan Batara Karang dina Mushaff Utsmani


Samemeh asup kana bagian cara/metoda nu leuwih teleb ngeunaan ulikan kasundaan Batara karang jadi kanyataan karang, urang susud heula saksi tina kaagamaan Sang rahmatan lil alamin (qur’an) supaya dina asup kana disiplin ulikan batara karang karya tedak sunda nu ngawengku falasifah katut kamatihan kamampuhanana teh nu maca geus boga referensi nu bisa jadi saksi/acuan pakeun nyusud neuleumanana atawa bisa oge dipake dina ngan saukur ngaenya henteukeun ieu ulikan.

Jeung nunjukkeun yen loba (sanajan teu gampil nangenanana) nu ngagem Kamuhammadan nganggo jalan islam oge seueur nu tiasa ngawasa/make ulikan batara karang (sabagian atawa sakabehna kumaha undak luhur pamahamanana) sanajan beda beda metodana.


1. Ulikan Batara Karang jeung Ka-Adam-an

Ulikan ka- batara karang-an teh aya hubungana jeung maksud caritaan luluhur manusa nu ngaran Adam nu dipilih ku Nu murbeng alam jadi wakilNa/nu nuluykeun/gaganti Allah di dunya (khalifatullah):

Tiantara rupa-rupa mahluk kaasup Malaikat (dijieun tina Sunda (Nur) jeung Iblis (dijieun tina seuneu), Adam nu dipilih jadi wawakil/gaganti di dunya “inni zaailun filardhi khaliifah” (sapi bikang:30) teh dijieunna ngan dicaritakeun ’bahan dasarna’ UKUR TINA KARANG. Malah disebutkeun karang/taneuhna teh taneuh likeut nyatana taneuh nu bisa/gampang diropea/dibentuk - taneuh liat/tiin. (benteng/tempat luhur:12).

Hal ieu aya bedana – mun teu kasebut beda pisan- jeung kajadian jelema umumna nu dicaritakeunana dijieunna tina nuftah, turobun jeung saterusna nu lain saukur/ngabogaan unsur karang tapi cai. Malah dicaritakeun yen sakumna mahluk (tangtu kaasup jelema da jelema ge mahluk) dijieunna asal-muasalna tina cai (teu disebutkeun tina karang/taneuh mungkul).

Harti Adam dijieun tina karang ieu bisa leuwih ngandung harti metaphore/figuratif/perlambang….yen maksudna… nunjukeun kana makam/pangkat/level/kualitas hiji jelema nu diangkat jadi wakil/generasi pengganti teh sabab boga karakter karang. Hartina….. jelema nu bisa kalawan gampang (tingali we taneuh liket/tanah liat keur diolah bahan keramik) narima lamun diropea / diajar / dibere treatment/dibentuk /dibere nyaho rupa-rupa asma /informasi/data/elmu/pangalaman jrrd.

Nyatana…. Adam mah pas diajarkeun rupa-rupa asma teh ku Allah bisa/mampuh nalar/nyangkemna. Pas dipiwarang nyaritakeun deui payuneun malaikat teh bisaeun/apal/nyangkeum sagala rupa asma nu tos diajarkeun malah katalar/kacangkem kabeh teu kacaritakeun ngan apal sabagian.

Jadi, ana kitu…Ngan nu boga ‘karakter/sifat/potensi’ karang/taneuh nu bisa jadi wawakil Allah didunya da jelema umumna mah malaikat ge tos apal geus loba ‘jelema’ saencan Adam nu hirup di dunya ngan saukur ngocorkeun getih, nyieun pacogregan jeung papaseaan/ngarusak dunya “taj’alu mayyufsidu fiiha wayasfikuddimaa-a”(sapi bikang:30).

---
Sapertos nu pada terang,..aya dua mainstream pamendak ngeunaan Adam: 1. Jalmi nu ngawitan diciptakeun ku Allah (nu ngabuktoskeunana seueur ku argument percaya ka wartos cenah/euceuk/beja ti ‘versi agama’), aya oge 2. Pangkat/makam Jalmi nu ngawitan undak kana makam khalifah di dunya –pangkat jalmi dina ka-Adam-an seueur dieksplorasi diantawisna ku kaum agamawan/‘esoteris’ sapertos katingal dina kumpulan karya tasauf sunda) - seratan ieu sapertos argument di luhur aya dina posisi no 2, ngaeksplorasi ka-Adam-an.
----


2. KANYATAAN jelema boga karakter ka-adam-an / “karang taneuh liat”

kanyataan ka-adam-an/kanyatan karang ieu mimitina bisa ditrace dina kaayaan jelema orok keneh..aya hadis nu nyebutkeun yen nu karek lahir mah kawas ‘keretas bodas’ nu bisa ditulisan naon wae. Hartina ieu budak mah boga karakter taneuh nu bisa/potensial rek dijadikeun kumaha wae gumantung kanu ngadidikna/mere informasina/nulisanana….Engke hasilna bisa nyaritakeun/nunjukkeun naon naon ASMA nu geus diajarkeun/dituliskeun ku indung bapana/guruna/’Allah’na. Nya jadi khalifah/generasi gaganti kolotna/guruna/’Allahna’.

Sabab jadina eta budak teh gumantung ajaran/atikan/tulisan/asma-asma nu ngajar nulisanana. loba conto barudak jadi kumaha lingkungan anu nulisan/ngabentukna da masih keneh jadi karang ka Adaman.

Asalna budak teh teu naon naon….ditulisan diasmaan di arahkeun di format kumaha kahayang generasi saacana/utamana kolot atawa guruna lingkunganana…nya naon naon teh jadi aya di budak…nya budak jadi naon naon.

Lila lila ieu budak nu masih gede ka-Adam-an teh diwewelan khuldi ku kolotna/lingkunanana nu jadi ‘setanna’….jadi perlu aya atikan pikeun jadi karang deui…. sab asalna teu naon naon bisa ka naon naon ku naon naon tapi ulah nepika naon naon sanajan jadi naon naon…ulah angger di naon dinaon..

Wah maenya?......wani nyebut kolotna/lingkungana bisa jadi nu ngolo ngolo “setan” nu ngajadikeun karang kaadaman ngasaan sajaratil khuldi?

Kieu geura:…..

Adam nu nuju ni’mat (harti ni’mat = nambah) di jannah (kebon – karang taneuh nu geus diropea nepikeunka bijil tutuwuhan- silib karang kamulyan maha karya Sang Manarah luluhur Galuh)..diulahkeun soteh ngadeukeutan tangkal khuldi..ari hartina khuldi teh abadi/langgeng/angger. Sab kaolo nya bijil aurat (hal nu jadi kaera nu embung katingali batur nepikeun ka ditutupan)…diantara rupa rupa panutup nu jadi kaera (aurat) nu pangalusna panutupna teh taqwa (pengkuh) lain pakean…. TOBATNA (balik deui ka asal/fitrahna ka-Adam-an) ku rumasa moekan/ngadholiman nafsuna sorangan ku sorangana lain ku batur OBATNA ku ngajaran alam rahman nyatana rahmaniyah….(bab IX) ”robbana dolamna anfusana waillan tagfirlana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin”…Jst. ---
---
referensi hartos kecap arab (qur’an) tiasa ditingali/nyutat dina/ti Tafsir Qur’an kenging M Quraish Shihab-teras disundakeun.
--

3. ka-adam-an jeung pangaruh khuldi di urang

Kumaha kajadianana ka (urang keur) budak di ka-adam-an? Nepika jadi boga aurat katundung ti jero kebon Karang kamulyan turun ka dunya meunang kangeunah nu sakeudeung sakeudeung sab aya bosenna aya leungitna? (harti kecap dunya = pondok/teu lana – integral soteh saliwat padahal disarungsum ku increment increment)

Mimiti keur budak can hayang sangu…dahar ge di olo-olo….nya meunang ni’mat (nambah) ngasaan sangu…lila lila deudeuieun…si sangu nu asalna di olo olo ahirna diteangan da hayang angger/langgeng (khuldi) ngasaan sangu….tungtungna sok moekan maneh (ngadoliman sorangan)..teu manggih sangu…sanajan geus asup baso/roti/lotek jeung sajabana..asa can wareg nyatu tuluy ditutupan ku neangan ka warung….jadi kufur ni’mat (nolak nambah) ku kadaharan lain nu padahal sarua bergizi…..cobaan cicing di nagara nu euweuh sangu….kumaha nyiksana eta khuldi….Matak tong sok hayang langgeng (khuldi)….. kumaha taqwana??

Bobogohan…mimitina bararingung….tuluy resep tuluy ngeunah…deudeuieun khuldi …dina anggeusanana /da moal lana …asa euweuh deui gantina.. moekan maneh..pohoeun lamun neangan terus manggih nu anyar sok poho kanu heubeul…panggih jeung nu anyar anyar…tanyakeun we ka nu nyandung?...matak diajar tileuleutik di sunda mah mun budak/jelema kudu loba kabogoh meh bisa ulah alih sukma…kabogoh teh hartina karesep..nu loba karesep mah tara katungkulkeun ku hiji..leungit hiji datang hiji taya kasabaranana teu tumamu kanu lian da kahijian hiji sabab aya nu lain memehna…kumaha taqwa pengkuhna?

Mimiti teu apal roko…ngasaan ge diolo-olo/kabita ku nu eunggeus…tuluyna ngabaju (khuldina)..euweuh roko asa sagala poek….ramo ngulapes biwir cembrek…sagala teu puguh….jst..jst….kumaha pengkuh taqwana lamun keur euweuh roko jeung sesek napas bau sungut?

Ti kantor boga kakeuheul..hese leungit da jadi (angger/langgeng khuldi saharita)…balik ka imah jamedud keneh..nolak ni’mat seuri someah satiana pamajikan..nu rek mere ni’mat nambah pangalaman anyar ku kadaharan jeung kaasih..tungtungna hambar gedena pasea rongkah..da bongan poek sorangan ngadoliman sorangan..jst jst jst…kumaha petana taqwa eukeur kitu?

Lamun gelut butuh pamuk, kuat dikadek/ditembak keur perang (dimensi batu dina karang)….lamun khuldi angger dina weduk… teu bisa ngajadi karang ka-adaman-deui…diimah tara deukeut jeung anak (galak wae)… hese someah ka semah da keur jadi panglima moal bisa bisnis usaha dimana pembeli adalah raja matak loba nu poek usaha sok tuluy neangan asihan meh jualan payu….jst ..jst ..jst…taqwa pengkuhna metu dimana?

Nyekel jabatan…terus pangsiun/ganti…lamun katalimbeng deudeuieun hayang angger khuldi…sok asa wae jadi…padahal mantan…karasana syndrome power..munteu bisa taqwa pengkuh narimakeun…aurat kaerana sok ditutupan ku loba omong ngadongengkeun nu enggeus…nu ngadenge bosen..da kabeukina dulu waktu saya anu begini…dulu saya begitu…tah kajiret khuldina sorangan…padahal geus lain laina deui….sorangana teu sadar dijebian/dijauhan batur….taqwana palebah mana?....

Tah komo arek ninggalkeun dunya pindah ka kalanggengan….

Pernah ningali ak-aki/nini-nini/kolot nu rek maot…kabeukina bernostalgia…macaan kitab kafa binafsika na sorangan….ngadongeng pangalaman baheula..tengetan naha rek ngajarkeun mindahkeun tapakna supaya teu jadi khuldina…atawa nu keur kajiret deudeuieun hayang kawas baheulana nu jadi khuldina……; beuki kolot ka-adam-an sok ngurangan nyatana hese diajar (geus hese narima asma anyar) nu anyar (meunang ni’mat nambah)…pan seueur professor/pejabat hese teu tiasa ngadamel status facebook..da geus mintul ku barang anyar hasil ICT (GapTek)..ari kana khuldina nyalira mah norolang…

lamun urang,...geus kasiksa/biasa ku kalangenan sorangan....naon bae nu teu bisa henteu resep dipigawe/dilakonan....kade tarapti nyaliksikna bisi "khuldina" kagedean hese ngaleupaskeunana...kasiksa poek lamun henteuna.

Lamun urang resep dodongeng pernah kitu pernah kieu kamari/mangkukna/baheula...kade teleb nyalusurna bisi karang geus neuasan resep nu enggeus enggeus bae..katalibeng 'khuldi' baheula....padahal ayeuna mah beda... can tangtu payu ka isuk

lamun urang manggih nu anyar -conto fasilitas/aplikasi dina facebook- geus teu hayang diajarna hese ngartina..kade tarapti bisi ka-adam-an geus ngurangan geus mintul/teuas hese diropea deui....

4.Perluna ulikan batara karang

Perluna ngulik ka- Adam-an - ulikan Batara karang- kanyataan karang nu teu kaseundeuhan Angger (khudi)… pakeun ngamanage sorangan nyanghareupan pangaruh 'ka-khuldian' saperti sababraha conto nu disebut diluhur....saperti oge nu sok sering dipenta dina do’a nur buat embung kapasihan panyakit ka-adaman-‘…wa qakullaha min bani adam”…kumaha cara TOBATNA (balik deui ka asal/fitrahna ka-Adam-an)? kumaha nyatana OBAT alam rahman kanyataan rahmaniyah nyanghareupan jamaliyah jalaliyah di tangtung nu nyiksa lamun katalimbeng khuldi kaanggeran???

Katangen gening,...poe ayeuna beda jeung poe isuk…

Euweuh nu angger..datang jeung pamitan teu bisa diulah ulah..da kitu beukina…. Kawas cai palid disusukan lulurung terus katutur..ari karang mah kitu hayu kieu hayu kitu bisa kieu bisa….datang pupuk jadi subur datang runtah bisa bau…kurang dipelakan longsor..dipiara jadi karang karesnan…teurak bisa soek eukeur…pamuk weduk sang Aji luhur pangaji….nyiksa soteh lamun deudeuieun…hayang angger khuldi kawas nu enggeus…. matak dicaram Allah ge puguh buktina.

Malah..tangtu katangen kusorangan....tong boro jeung batur..urang jeung urang ge tara angger..beda ku usum ku umur..mun keukeuh wae khuldi ka baheula/kamari/sabaraha menit nukaliwat..hayoh ngilu lumpat jeung budak ngora lain sehat kalahka nambru..jantung geus teu kuat....dongeng pikaseurieun menit tadi tadi didongengkeun deui ayeuna can tangtu dianggap lucu.

Pangrasa ayeuna jeung engke jeung isuk jeung kamari tara sarua jeung nyatana...matak nu sok diri dijadikeun acuan...kapoekan teu bisa leupas.....tina khuldina.

Matak kolot kolot nu luhur elmu jalma wijaksana nu pantes jadi seuweu Adam anu mulya kahifatullah mah:….

Pinuh ku tumarima…..sabar tawekal pengkuh dina kayakinan (bab VII) tara boga kasieun kunu eunggeus kahariwang ku nu acan…permana apal ka awak…ninggalkeun dunya… unggal usik….dileupaskeun tara jadi khuldina....sagala kumaha BrehNa(lain kawas budak kumaha behna)...narimakeun ku ayana tara khuldi ku euweuhna.

Ingetan/elmu/tapak hirupna loba dipiceun (istilahna diisingkeun deui) ku cara di tuliskeun diantarana kana buku/layang/do’a (ayeuna mah meureun hardisk/cd/blog he he he)…meh teu di tanya wae ku batur/murid/anak incu… jadi dileupaskeun/di bikeun kanyaahna teu jadi khuldina….hayang lugina tiis ceuli herang mata engkena….euweuh kabeungbeurat da geus jelas wasiatna, tarapti murak dadasar leupas teu angger katalibeng tapak kadunyaan…

Leuwih kongas deui luluhur nu ngawasa batara karang ditepakeun ditapakkeun ka sabudeureunana saperti nu katrigger ayeuna pustakana dikabuyutan kabuyutan….sadayana dileupas teu jadi khuldi anjeuna dina madep ka nu maha suci… da asalna ge teu naon naon…nya teu naon naon deui…kenging naon naon teh nuju keur naon naon di dunya… boroeun anu di dunya (jadi karamah jadi barokah jadi safaah kanu eukeur di dunya deui)….maungna di simpen keur nu butuh ngarajaan leuweung hirup…wedukna disimpen jadi tutunggul ….bedasna disimpen dina jajantung…mokaha aya dijero bekelna kasumedangan awak…

Lamun perlu awakna bisa ngawujud deui ( sok jadi kawenehan kanu tepungna)…

Lamun perlu nyieun awakna angger- teu ruksak kaurai mikroba- bari make trigger waktu ku itikad ke lamun geus kajadian anu atawa geus datang anu,... atawa geus robah jadi anu…karek lebur papan karo tulis…jll, ...jll,...jll... warnaning kawijaksanaan….moal jadi naon naon ka aranjeuna da naon naon teh kabeuki nu keur naon naon di dunya.

Kongas aya babasan patepang silih rawatan papisah silih pilali……datang jadi nur nu aen….tumarima dina ka-adaman sirna balik deui ka ka-adam-an.. sakeudeung salila di dunya..ukur gaganti…. gunta ganti sukma sinukma murbawisesa….indit buhung balik buhung pada pada buhung.

---

Make pamahaman saperti nu diluhur ayeuna urang ngoraan deui…nilik ulikan Batara karang tedak sunda…ngajawab inquiry nu ditepikeun dina bagian panganteur:…naon sababna (dina level batara karang makam mana) aya jasad nu masih beleger disebut ngawasa ajian batara karang?.....lebah mana onjoyna ti kajawaan?....kumaha tahapan/tingkatan makomna?…metodana? naon indikatorna? Ameh ngawengku kaharti karasa tur bukti…ameh jadi ulikan empiris tuturkeuneun (paling saeutikna bahan iloeun) nu daek ngulik Jadi kanyataan Karang nu pantes dina pangkat ka Adam-an.


BRAY SUNDA BRAY MANCUR DI BUANA TANGTUNG.

Bagian salajengna urang kintunkeun upami pareng…..